لینوکس cPanel ایران - LiteSpeed SSD

لینوکس 1 ایران

10000.00 تومان

100 مگابایت فضا
1 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 2 ایران

12000.00 تومان

200 مگابایت فضا
2 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 3 ایران

15000.00 تومان

350 مگابایت فضا
3.5 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 4 ایران

18000.00 تومان

500 مگابایت فضا
5 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 5 ایران

23000.00 تومان

750 مگابایت فضا
7.5 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 6 ایران

30000.00 تومان

1000 مگابایت فضا
10 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 7 ایران

50000.00 تومان

2000 مگابایت فضا
20 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 8 ایران

70000.00 تومان

3000 مگابایت فضا
30 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 9 ایران

137000.00 تومان

5000 مگابایت فضا
50 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 10 ایران

280000.00 تومان

10000 مگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی