سرور اختصاصی آمریکا (Reliable)

Reliable Intel Atom D510 Server

320000.00 تومان

تعداد CPU (هسته) 1x4
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

Intel® Atom™ D510 (1.66ghz)

CPU

4gb DDR2

RAM

1x500gb SATA II

HDD

100mbps

Port

5 +8 IP (هدیه ویژه)

Free IP

10TB

BW

Reliable Intel Atom D525 Server

455000.00 تومان

تعداد CPU (هسته) 1x4
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

Intel® Atom™ D525 (1.8ghz)

CPU

8gb DDR2

RAM

1x250gb SATA II

HDD

100mbps

Port

5 + 8 IP (هدیه ویژه)

Free IP

10TB

BW

Reliable Intel Atom Q9550 Server

592000.00 تومان

تعداد CPU (هسته) 1x4
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

Intel® Atom™ Q9550 (2.83ghz)

CPU

4gb DDR2

RAM

1x320gb SATA II

HDD

100mbps

Port

5

Free IP

10TB

BW

Reliable Intel Xeon E3-1245v2 Server

970000.00 تومان

تعداد CPU (هسته) 1x8
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

Intel® Xeon® E3-1245v2 (3.4ghz)

CPU

32gb DDR3

RAM

1x64gb SSD +500GB H.D.D (هدیه ویژه)

HDD

100mbps

Port

5 + 8IP (هدیه ویژه)

Free IP

10TB

BW

Reliable Intel Xeon I7-3770 Server

920000.00 تومان

تعداد CPU (هسته) 1x8
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

Intel® Xeon® I7-3770 (3.4ghz)

CPU

32gb DDR2

RAM

1x64gb SSD +1TB H.D.D (هدیه ویژه)

HDD

100mbps

Port

5

Free IP

10TB

BW

Reliable Intel Xeon E3-1230 Server

870000.00 تومان

تعداد CPU (هسته) 1x8
یا
+1Gbps PORT
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

Intel® Xeon® E3-1230 (3.2ghz)

CPU

8gb DDR2

RAM

1x500gb SATA II

HDD

100mbps

Port

5

Free IP

10TB

BW

+4gb RAM

هدیه ویژه

Reliable Intel Xeon I5-3550 Server

813000.00 تومان

تعداد CPU (هسته) 1x4
+500gb H.D.D
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

Intel® Xeon® L-5420 (3.3ghz)

CPU

16gb DDR3

RAM

1x64gb SSD

HDD

100mbps

Port

5

Free IP

10TB

BW

+16gb RAM یا

هدیه ویژه