لینوکس میزبانی آلمان حرفه ای

لینوکس 1 حرفه ای

100 مگابایت فضا
نامحدود گیگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت دیتابیس

لینوکس 2 حرفه ای

200 مگابایت فضا
نامحدود گیگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت دیتابیس

لینوکس 3 حرفه ای

500 مگابایت فضا
نامحدود گیگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت دیتابیس
1 پارک دامنه

لینوکس 4 حرفه ای

1 گیگابایت فضا
نامحدود گیگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت دیتابیس
2 پارک دامنه

لینوکس 5 حرفه ای

2 گیگابایت فضا
نامحدود گیگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت دیتابیس
5 پارک دامنه

لینوکس 6 حرفه ای

3 گیگابایت فضا
نامحدود گیگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت دیتابیس
10 پارک دامنه

لینوکس 7 حرفه ای

5 گیگابایت فضا
نامحدود گیگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت دیتابیس
نامحدود پارک دامنه
1 ادوان دامنه

ویژه نامحدود امریکا

Unlimited Host
Unlimited BW
Unlimited FTP
Unlimited Email
Unlimited SUB Domain
Unlimited DB MYSQL
Unlimited Park Domain
Unlimited Add Doman