هاست دانلود ایران DirectAdmin

هاست دانلود 1

6000.00 تومان

5 GB هاست
20 GB پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین%

هاست دانلود 1 نامحدود

6600.00 تومان

5 GB هاست
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
dlhost

30 درصد تخفیف ویژه هاست دانلود با کد تخفیف

هاست دانلود 2

7000.00 تومان

10 GB هاست
40 GB پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
dlhost

30 درصد تخفیف ویژه هاست دانلود با کد تخفیف

هاست دانلود 2 نامحدود

7800.00 تومان

10 GB هاست
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
dlhost

60 درصد تخفیف ویژه هاست دانلود با کد تخفیف

هاست دانلود 3

7000.00 تومان

15 GB هاست
60 GB پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
dlhost

30 درصد تخفیف ویژه هاست دانلود با کد تخفیف

هاست دانلود 3 نامحدود

8400.00 تومان

15 GB هاست
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
dlhost

30 درصد تخفیف ویژه هاست دانلود با کد تخفیف

هاست دانلود 4

9000.00 تومان

20 GB هاست
80 GB پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
dlhost

30 درصد تخفیف ویژه هاست دانلود با کد تخفیف

هاست دانلود 4 نامحدود

12800.00 تومان

20 GB هاست
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
dlhost

30 درصد تخفیف ویژه هاست دانلود با کد تخفیف

هاست دانلود 5

13200.00 تومان

30 GB هاست
100 GB پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
dlhost

30 درصد تخفیف ویژه هاست دانلود با کد تخفیف

هاست دانلود 5 نامحدود

17000.00 تومان

30 GB هاست
نامحدود پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
dlhost

30 درصد تخفیف ویژه هاست دانلود با کد تخفیف

هاست دانلود 6

20000.00 تومان

50 GB هاست
160 GB پهنای باند
کنترل پنل cPanel
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس
dlhost

30 درصد تخفیف ویژه هاست دانلود با کد تخفیف

هاست دانلود 6 نامحدود

26000.00 تومان

50 GB هاست
نامحدود پهنای باند
کنترل پنل cPanel
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس

هاست دانلود 7

34000.00 تومان

100 GB هاست
300 GB پهنای باند
کنترل پنل دیرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس

هاست دانلود 7 نامحدود

39000.00 تومان

100 GB هاست
نامحدود پهنای باند
کنترل پنل دیرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس

هاست دانلود 8

60000.00 تومان

200 GB هاست
450 GB پهنای باند
کنترل پنل cPanel
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس

هاست دانلود نامحدود 8

72000.00 تومان

200 GB هاست
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دیرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس

هاست دانلود 9

93000.00 تومان

300 GB هاست
600 GB پهنای باند
کنترل پنل DA
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس

هاست دانلود نامحدود 9

138000.00 تومان

300 GB هاست
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دیرکت ادمین
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس

هاست دانلود 10

145000.00 تومان

500 GB هاست
1 TB پهنای باند ماهیانه
کنترل پنل DA
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس

هاست دانلود نامحدود 10

200000.00 تومان

500 GB هاست
نامحدود پهنای باند ماهیانه
کنترل پنل DA
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس

هاست دانلود 11

250000.00 تومان

1 TB هاست
2 TB پهنای باند ماهیانه
کنترل پنل DA
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس

هاست دانلود نامحدود 11

350000.00 تومان

1 TB هاست
نامحدود پهنای باند ماهیانه
کنترل پنل DA
1 سایت
نامحدود پارک دامنه
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت اف تی پی
آنتی ویروس