بک آپ از هاست

تهیه بک آپ از دیتابیس و فایل های شما

بک آپ روزانه دیتابیس

تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده هاست شما بصورت روزانه
نگه داری فایل های بک آپ به مدت یک ماه
ارائه فایل بک آپ درخواستی شما هر زمان
تهیه نسخه پشتیبان فقط مربوط به یک دیتابیس می باشد.

بک آپ روزانه دیتابیس و هاست

تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده هاست شما بصورت روزانه
تهیه نسخه پشتیبان از فایل های هاست بصورت سه روز یکبار
نگه داری فایل های بک آپ به مدت دو هفته
ارائه فایل بک آپ درخواستی شما هر زمان
تهیه نسخه پشتیبان فقط مربوط به یک دیتابیس و یک هاست می باشد.