لایسنس

KasperSky Internet Security - 1 year - 1 pc

60000.00 تومان

کسپراسکی
Internet Security
قابل استفاده در تمامی نسخه های اینترنت سکوریتی کسپر
Internet Security 2012 و Internet Security 2013
به مدت 1 سال در یک سیستم
قیمت به دلار در سایت کسپر
$59,95

کاملا قانونی و قابل استعلام در سایت کسپر
قابلیت استفاده از پشتیبانی سایت کسپر

تضمینی

KasperSky Internet Security - 1 year - 3 pc

100000.00 تومان

کسپراسکی
Internet Security
قابل استفاده در تمامی نسخه های اینترنت سکوریتی کسپر
Internet Security 2012 و Internet Security 2013
به مدت 1 سال در سه سیستم
قیمت به دلار در سایت کسپر
$79,95

کاملا قانونی و قابل استعلام در سایت کسپر
قابلیت استفاده از پشتیبانی سایت کسپر

تضمینی

KasperSky Pure - 1 year - 1 pc

65000.00 تومان

کسپراسکی
Pure
قابل استفاده در تمامی نسخه های توتال سکوریتی کسپر
PURE 2.0 و Pure 3.0
به مدت 1 سال در یک سیستم
قیمت به دلار در سایت کسپر
$79,95

کاملا قانونی و قابل استعلام در سایت کسپر
قابلیت استفاده از پشتیبانی سایت کسپر

تضمینی

KasperSky Pure - 1 year - 3 pc

120000.00 تومان

کسپراسکی
Pure
قابل استفاده در تمامی نسخه های توتال سکوریتی کسپر
PURE 2.0 و Pure 3.0
به مدت 1 سال در سه سیستم
قیمت به دلار در سایت کسپر
$99,95

کاملا قانونی و قابل استعلام در سایت کسپر
قابلیت استفاده از پشتیبانی سایت کسپر

تضمینی