لینوکس میزبانی آلمان معمولی

لینوکس 1

100 مگابایت فضا
5 گیگابایت پهنای باند
10 اکانت اف تی پی
10 اکانت ایمیل
10 ساب دامنه
10 اکانت دیتابیس
1 پارک دامنه

لینوکس 2

500 مگابایت فضا
10 گیگابایت پهنای باند
10 اکانت اف تی پی
10 اکانت ایمیل
10 ساب دامنه
10 اکانت دیتابیس
1 پارک دامنه

لینوکس 3

1 گیگابایت فضا
20 گیگابایت پهنای باند
20 اکانت اف تی پی
20 اکانت ایمیل
20 ساب دامنه
20 اکانت دیتابیس
2 پارک دامنه

لینوکس 4 1 موجود است

2 گیگابایت فضا
30 گیگابایت پهنای باند
20 اکانت اف تی پی
20 اکانت ایمیل
20 ساب دامنه
20 اکانت دیتابیس
2 پارک دامنه

لینوکس 5

3 گیگابایت فضا
50 گیگابایت پهنای باند
20 اکانت اف تی پی
20 اکانت ایمیل
20 ساب دامنه
20 اکانت دیتابیس
3 پارک دامنه

لینوکس 6

4 گیگابایت فضا
70 گیگابایت پهنای باند
20 اکانت اف تی پی
20 اکانت ایمیل
20 ساب دامنه
20 اکانت دیتابیس
3 پارک دامنه

لینوکس 7

5 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
20 اکانت اف تی پی
20 اکانت ایمیل
20 ساب دامنه
20 اکانت دیتابیس
3 پارک دامنه

لینوکس 8

6 گیگابایت فضا
120 گیگابایت پهنای باند
20 اکانت اف تی پی
20 اکانت ایمیل
20 ساب دامنه
20 اکانت دیتابیس
3 پارک دامنه

لینوکس 9

8 گیگابایت فضا
150 گیگابایت پهنای باند
20 اکانت اف تی پی
20 اکانت ایمیل
20 ساب دامنه
20 اکانت دیتابیس
3 پارک دامنه

ویژه تابستانه

2 گیگابایت فضا
30 گیگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت اف تی پی
نامحدود اکانت ایمیل
نامحدود ساب دامنه
نامحدود اکانت دیتابیس
5 پارک دامنه
5 ادوان دامنه
دامنه آی آر رایگان