اطلاعیه ها

تخفیف در ثبت برخی دامنه های بین المللی

  • 9th آوریل 2013
با سلامبرخی دامنه های بین المللی شامل تخفیف شده اند که مقدار و مدت زمان آنها به شرح زیر خواهد بود.ORG  30th April, 2013. .BIZ  28th June 2013.PW 30th April 2013..IN 30th April, 2013..ASIA  28th June, 2013.CO  28th June, 2013بدیهی است پس ...
ادامه مطلب