لینوکس cPanel ایران - LiteSpeed SSD

لینوکس 1 ایران 0 موجود است

100 مگابایت فضا
1 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 2 ایران 0 موجود است

200 مگابایت فضا
2 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 3 ایران 0 موجود است

350 مگابایت فضا
3.5 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 4 ایران 0 موجود است

500 مگابایت فضا
5 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 5 ایران 0 موجود است

750 مگابایت فضا
7.5 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 6 ایران 1 موجود است

1000 مگابایت فضا
10 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 7 ایران 0 موجود است

2000 مگابایت فضا
20 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 8 ایران 0 موجود است

3000 مگابایت فضا
30 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 9 ایران 0 موجود است

5000 مگابایت فضا
50 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

لینوکس 10 ایران 0 موجود است

10000 مگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
دامنه رایگان .ir
کنتزل پنل cPanel

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی